Genetyka

Badania z zakresu genetyki oraz biologii molekularnej wykonywane sa w nowoczesnej Pracowni Genetyki ALAB Laboratoria Sp. z o. o.

Wysokie kwalifikacje personelu o wykształceniu w zakresie mikrobiologii, biotechnologii oraz analityki medycznej pozwalają na profesjonalne, obiektywne i rzetelne podejście do każdego wykonywanego badania. Pracownia Genetyki Alab Laboratoria posiada kompetencje potwierdzone certyfikatami do wykonywania badań w dziedzinie biologii molekularnej.

Stosowane wyposażenie jest nadzorowane i posiada stosowne  certyfikaty. W ramach nadzoru, wyposażenie corocznie podlega wzorcowaniu  w laboratoriach wzorcujących, posiadających akredytację  Polskiego Centrum Akredytacji. Metody badawcze stosowane w Pracowni Genetyki charakteryzują się wysoką czułością i swoistością. Umożliwiają one wykrywanie materiału genetycznego zarówno wirusów jak i bakterii, a także oznaczanie polimorfizmu sekwencji DNA.

Podstawową metodą, stosowaną w Pracowni Genetyki jest Real Time-PCR. Jest to najnowsza odmiana PCR pozwalająca zarówno na powielanie kwasu nukleinowego jak i jednoczesne jego wykrywanie. Przy zastosowaniu metody Real Time-PCR możliwe jest wykonanie badań jakościowych (wykazanie obecności lub braku materiału genetycznego w badanej próbce) jak i ilościowych (ocena ilości materiału genetycznego w oznaczanej próbce).  

Stosuje się  również metodę hybrydyzacji kwasów nukleinowych, która pozwala m. in. na oznaczanie genotypu (odmiany) wirusów lub bakterii. 

Większość uzyskanych w laboratorium Alab wyników dostępna jest drogą elektroniczną, on-line za pośrednictwem strony internetowej www.lmbruss.pl, z zachowaniem kryteriów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. Samodzielne pobranie wyniku jest możliwe w chwili jego zatwierdzenia i złożenia certyfikowanego podpisu elektronicznego przez diagnostę laboratoryjnego.

 

Formularz skierowania - genetyka ALAB (PDF, 7.1MB)

Nowa Deklaracja Świadomej Zgody (PDF, 242kB)

2