facebook
Logo ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Regulamin zawierania umów o wykonanie badań

REGULAMIN
zawierania z „Laboratoria Medyczne Bruss” Grupa Alab Spółką z o.o. z siedzibą w Gdyni umów o wykonanie badań laboratoryjnych oraz odbioru wyników tych badań przez Klientów indywidualnych.

§ 1.
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Badanie – oznacza badanie laboratoryjne wykonane przez LMBruss na zlecenie Klienta.
 2. Cena – oznacza określoną w Cenniku cenę za wykonanie badania laboratoryjnego.
 3. Cennik – oznacza cennik dostępny w punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych, gdzie określone są ceny badań wykonywanych przez LMBruss.
 4. Dane identyfikacyjne – nr PESEL Pacjenta, nr laboratoryjny badania i data badania, kod paskowy – umożliwiające odbiór wyników. Dane te wydrukowane są na formularzu przekazywanym Klientowi.
 5. Klient – Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny, związany z LMBruss Umową.
 6. LMBruss – Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9 B, 81-519 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000078816 - podmiot leczniczy wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000011436, posiadający certyfikat akredytacji nr AB 654 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji oraz certyfikat akredytacji nr AM 001 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji; e-mail: poczta@lmbruss.pl.
 7. Pacjent – człowiek, dla którego wykonywane jest badanie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin zawierania z LMBruss umów o wykonanie badań laboratoryjnych oraz odbioru wyników tych badań.
 9. Strona Internetowa - stanowi prezentację danych, przesyłanych częściowo lub w całości przez Internet, odczytywanych przy pomocy specjalnego oprogramowania, nazywanego „przeglądarką internetową” lub za pośrednictwem innego oprogramowania i sprzętu umożliwiającego odbiór takich danych. Strona Internetowa może zawierać w szczególności tekst, pliki graficzne, pliki multimedialne, skrypty, oprogramowanie.
 10. Umowa – umowa o wykonanie badania lub badań laboratoryjnych.

§ 2.
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa w szczególności tryb zawarcia Umowy, odpowiedzialność stron oraz warunki odstąpienia od umowy.
 2. Stronami Umowy są LMBruss oraz Klient.
 3. Regulamin może być przez Klienta zapisany na nośniku informatycznym lub wydrukowany.
 4. Korespondencja Klienta kierowana do LMBruss powinna być wysyłana pocztą elektroniczną na adres: poczta@lmbruss.pl, na inne adresy poczty elektronicznej wskazane na Stronie Internetowej LMBruss, listem poleconym, na adres podany w § 1 pkt. 6, lub doręczona na piśmie w siedzibie LMBruss, chyba, że w Regulaminie postanowiono inaczej. Postanowienia tego nie stosuje się do oświadczeń składanych przy zawieraniu Umowy, które powinny być złożone przez Klienta osobiście przed pobraniem materiału do badania.

§ 3.
Dane dotyczące Pacjenta

 1. Przy zawarciu Umowy Klient proszony będzie o podanie danych osobowych oraz danych dotyczących stanu zdrowia Pacjenta, istotnych dla zawarcia i wykonania Umowy. W szczególności nazwiska, imienia i nr PESEL Pacjenta, nazwy firmy i numeru NIP. Podawane dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. Skutki naruszenia tego postanowienia obciążają wyłącznie Klienta.
 2. LMBruss będzie przetwarzać dane, o których mowa w ustępie poprzednim, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, z dnia 9 listopada 2015 r, przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 4.
Zawarcie i odstąpienie od Umowy oraz czynności bezpośrednio po zawarciu Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient składa oświadczenie woli jej zawarcia pracownikowi LMBruss w punkcie pobrań materiału do badań, określa rodzaj badania, podaje dane opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu i wpłaca cenę badania..
 2. Cena powinna być zapłacona kartą lub gotówką do rąk pracownika LMBruss, który wydaje Klientowi formularz zawierający Dane identyfikacyjne oraz paragon, albo, na jego życzenie, fakturę VAT. Dodatkowo, w celu określenia wysokości podatku VAT za zlecane badania, Klient podpisuje oświadczenie dotyczące celu badania.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą zapłaty ceny badania.
 4. Bezpośrednio po zawarciu Umowy pracownik LMBruss pobiera od Pacjenta lub przyjmuje od Klienta materiał do badań oraz przekazuje Klientowi formularz zawierający Dane identyfikacyjne umożliwiające odbiór wyników w sposób zadeklarowany przez Klienta.
 5. LMBruss ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku braku możliwości pobrania materiału do badań.
 6. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy do chwili pobrania od Pacjenta lub przyjęcia od Klienta materiału do badań.

§ 5.
Odbiór wyników badań

 1. LMBruss przekaże wynik badania Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi faktycznemu bądź osobie, która poda poprawne Dane identyfikacyjne.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, wynik badania może być odebrany:
  • w formie wydruku, w punkcie pobrań materiału do badań, w którym materiał został pobrany od Pacjenta lub przekazany przez Klienta - po podaniu Danych identyfikacyjnych,
  • w formie wydruku z kiosku informatycznego - za pomocą formularza zawierającego kod paskowy,
  • telefonicznie pod numerem 058 699 88 44 - po podaniu Danych identyfikacyjnych, (dotyczy wyłącznie badania INR),
  • drogą elektroniczną poprzez Stronę Internetową WWW.mojebadania.lmbruss.pl.- po wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych z formularza. Klient odbierający wynik badania drogą elektroniczną może ten wynik wydrukować lub zapisać na nośniku danych.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, wynik badania może być przesłany drogą elektroniczną, pod warunkiem złożenia przez Klienta przy zawieraniu Umowy upoważnienia na formularzu LMBruss.
 4. Wynik badania grupy krwi, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym przeciwciał HIV, lub badania wykonanego przez podwykonawcę może być odebrany tylko osobiście przez Pacjenta.
 5. Każdy wynik udostępniany Klientowi jest autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego.
 6. Klient, ma prawo żądać, by wyniki jego badań lub badań Pacjenta, którego jest przedstawicielem ustawowym bądź opiekunem faktycznym, nie były udostępniane na stronie internetowej. Żądanie takie Klient powinien doręczyć LMBruss w postaci podpisanego przez siebie oświadczenia na formularzu, dostępnym w punktach pobrań materiałów do badań oraz na stronie WWW.mojebadania.lmbruss.pl – w formacie PDF. Doręczenie powinno być dokonane za pośrednictwem Poczty lub osobiście w siedzibie LMBruss.

 

§ 6.
Odpowiedzialność

 1. LMBruss ponosi za swe działania lub zaniechania odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 2. LMBruss nie odpowiada za utracone korzyści.
 3. LMBruss nie odpowiada, w szczególności, za skutki przekazania wyniku badań osobie trzeciej, która podała, użyła lub wprowadziła do systemu poprawne Dane identyfikacyjne.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 5. W przypadku gdyby wskutek naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności w związku ze zleceniem badania lub badań, powstało zobowiązanie LMBruss do spełnienia na rzecz jakiegokolwiek podmiotu jakiegokolwiek świadczenia z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności odszkodowania, przepadku lub kary, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz LMBruss odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości świadczenia spełnionego przez LMBruss, wraz z należnościami ubocznymi, w szczególności odsetkami lub kosztami.

§ 7.
Postanowienia dodatkowe

 1. Klient ma prawo do składania skarg. Skarga powinna zostać przesłana w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu. Skarga zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpływu do LMBruss, a o sposobie jej załatwienia Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, drogą elektroniczną lub na piśmie.
 2. Klient akceptuje okoliczność, że LMBruss nie będzie chronić go przed roszczeniami osób trzecich powstałymi w związku z zawarciem Umowy.
 3. Śródtytuły użyte w Regulaminie służą tylko zwiększeniu przejrzystości tekstu i nie mają znaczenia przy wykładni Regulaminu.
 4. LMBruss może zmienić Regulamin lub Cennik w każdym czasie.
 5. Zmiana Regulaminu lub Cennika wchodzi w życie, w odniesieniu do Klientów, z dniem jego udostępnienia w punktach pobrań oraz na stronie internetowej LMBruss.
 6. Zmiana Regulaminu lub Cennika polegająca na zmianie ceny nie wiąże Klienta do zakończenia okresu bieżącej Umowy, co oznacza, że nie może on wypowiedzieć Umowy.
 7. LMBruss dołoży starań, aby odbieranie wyników badań drogą elektroniczną było możliwe dla Klientów używających wszystkich popularnych systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże LMBruss nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwi odbieranie wyników badań drogą elektroniczną. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Klientowi odbieranie wyników badań drogą elektroniczną to:
  1. poprawnie skonfigurowane połączenie z Internetem,
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe, Mozilla Firefox 1.5 lub wersje wyższe).
 8. LMBruss nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia polegające na uzyskaniu dostępu do danych Klienta przez osoby nieuprawnione, pomimo należytej staranności w ich ochronie.
 9. LMBruss informuje, że w zakresie korzystania z możliwości odbierania wyników badań drogą elektroniczną należy zachować ostrożność nie mniejszą niż w przypadku działań podejmowanych poza siecią Internet. Pomimo stosowania i nieustannego udoskonalania przez specjalistów na całym świecie rozmaitych technik służących ochronie użytkowników sieci Internet, Użytkownicy winni mieć na względzie fakt, że czyny sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami nadal mogą mieć miejsce.