facebook
Logo ALAB laboratoria  Sp. z o.o.

Etapy przeprowadzania badań laboratoryjnych

 

  • Etap przedanalityczny

  • Etap analityczny

  • Etap poanalityczny

 

  • Etap przedanalityczny

Etap przedanalityczny to zespół czynności realizowanych przed wykonaniem badań.

Etap ten obejmuje następujące czynności:

- wypełnienie skierowania na badania

- przygotowanie pacjenta do badania

- pobieranie materiału biologicznego do badań

- transport próbek biologicznych do laboratorium

- identyfikację i rejestrację próbek.

Poprawne wykonywanie tych czynności służy zapewnieniu, że próbki pobrane od pacjentów nie zmienią swoich właściwości przed rozpoczęciem badań, zaś uzyskane wyniki będą odzwierciedlać faktyczny stan zdrowia pacjenta.

Prawidłowe wykonanie czynności etapu przedanalitycznego ma więc zasadnicze znaczenie dla  zapewnienia wiarygodności wyników badań laboratoryjnych.

 

  • Etap analityczny

Etap analityczny to ta faza usługi laboratoryjnej, podczas której wykonywane są badania laboratoryjne.

Zapewnienie wiarygodności wyników badań na tym etapie obejmuje głównie prawidłowy nadzór nad aparaturą pomiarową do wykonywania badań oraz monitorowania wiarygodności uzyskiwanych wyników.

Jedną z najważniejszych zasad zapewniających wiarygodność wyników badań laboratoryjnych na etapie analitycznym, jest ciągłe monitorowanie i ocena poprawności analitycznej wyników badań poprzez mechanizm wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań. Kontrola ta polega na wykonywaniu badań w tzw. próbkach kontrolnych o znanej zawartości analizowanego składnika. Poprawne wyniki badań kontrolnych pozwalają wnioskować o poprawności wyników uzyskiwanych w próbkach pacjentów.

Dodatkowym mechanizmem służącym monitorowaniu oraz niezależnej ocenie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, jest udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. Laboratoria Medyczne Bruss uczestniczą w programach, których organizatorami są:

- Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

- Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO

- międzynarodowy program  RIQAS firmy RANDOX

- międzynarodowy program Labquality (Finlandia)

- międzynarodowy program kontroli jakości badań hematologicznych firmy Sysmex

- międzynarodowy program kontroli jakości badań TICQON firmy ROCHE

- Instytut Hematologii i Transfuzjologii

- INSTAND (Niemcy)

 

  • Etap poanalityczny

Etap poanalityczny  jest to końcowa faza usługi laboratoryjnej, podczas której powstaje tzw. sprawozdanie z badań laboratoryjnych.

Sprawozdanie jest dokumentem zawierającym wyniki zleconych badań. Wszystkie sprawozdania z badań są sprawdzane pod kątem wiarygodności i spójności diagnostycznej wyników znajdujących się na sprawozdaniu. Sprawdzenia tego dokonuje upoważniony diagnosta laboratoryjny, najczęściej specjalista w jednej z dziedzin medycyny laboratoryjnej, który w razie potrzeby uzupełnia sprawozdanie o  niezbędne komentarze laboratoryjne. Sprawdzone sprawozdania są autoryzowane przy użyciu  podpisu elektronicznego, a następnie przekazywane zleceniodawcom w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie z ustalonymi zasadami wydawania wyników badań.